Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

Rekrutacja – Gimnazjum

Zarządzenie nr 3/2015

Dyrektora Zespołu Publicznych Szkól w Gościeszynie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy Pierwszej gimnazjum w Zespole Publicznych Szkół

w Gościeszynie na rok szkolny 2015/2016.

Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7)

zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujące terminy rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum

1.

Składanie wniosków (załącznik nr 1) o przyjęcie do gimnazjum.

od 27 kwietnia 2015r. do 10 czerwca 2015r.

2.

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów

do 29 czerwca 2015r. do godz. 15:00

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum.

1 lipca 2015r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do gimnazjum.

2 lipca 2015r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjum.

do 7 lipca 2015r.

§2

Ogólne zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum:

  1. Zasady rekrutacji do klasy I gimnazjum są następujące:
  1. do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

– z urzędu absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

–  na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) – absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

2) w przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba miejsc , którymi dysponuje, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych  w statucie.

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum lub danego zespołu szkól.

15 pkt

2.

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Rogowo.

10 pkt

3.

Dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców ?prawnych opiekunów/ pracuje  w obwodzie gimnazjum/  zespołu szkół.

10 pkt

4.

Miejsce zamieszkania krewnych dziecka ( babci/dziadka) wspierających rodziców ( opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki, znajduje się w obwodzie szkoły.

10 pkt

5.

Zainteresowanie podjęcia nauki w klasie integracyjnej

10 pkt

6.

Sprawdzian szóstoklasisty

1 pkt ze sprawdzianu = 1 pkt

3.) Spełnienie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone poniżej dokumenty.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku.