Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I ZASAD ICH PRZETWARZANIA

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie z siedzibą w  Gościeszyn 20, 88-420 Rogowo.

Dane do kontaktu:

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w Gościeszyn 20, 88-420 Rogowo

Dane do kontaktu:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy/ nawiązania współpracy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie
 3. Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 7. Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 8. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula

Informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia SP w Gościeszynie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie z siedzibą w Gościeszynie, 88- 420 Rogowo, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Gościeszynie pełni Pani Katarzyna Michalak. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 52 3024907, pisemnie na adres szkoły z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres skrzynki elektronicznej: zps.goscieszyn@wp.pl

Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu prowadzenia niezbędnej dokumentacji szkolnej wynikającej z nauki w tutejszej szkole.

Dane osobowe uczniów  będą przechowywane przez okres nauki, natomiast po ustaniu jej, przechowywane będą w archiwum szkolnym.

Posiada Pani/Pan prawo:

1)      dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania;

2)      usunięcia danych osobowych;

3)      ograniczenia przetwarzania;

4)      wniesienia sprzeciwu;

5)      cofnięcia zgody przetwarzania w dowolnym momencie;

6)      wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.